Regulamin obowiązujący w gabinecie stomatologicznym dr n. med lek stom. Piotr Czyrski

Al. Obrońców Lwowa 7a, 56-100 Wołów

 

 1. Postanowienia
 2. Gabinet Stomatologiczny Piotr Czyrski jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

 

 1. Firma podmiotu leczniczego
 2. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Gabinet Stomatologiczny  Piotr Czyrski
 3. Adres : Al. Obrońców Lwowa 7A , 56-100 Wołów

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji
 2. Współpraca z innymi specjalistami jeśli będzie potrzebna.

 

 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
 • Gabinet Stomatologiczny Piotr Czyrski praktyka indywidualna

 

 1. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Al. Obrońców Lwowa 7A, 56-100 Wołów

 

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez dr. n. med. lek stom. Piotra Czyrskiego
 3. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
 • osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
 • telefonicznego pod numerem telefonu 0048 71 3891385
 • Nie rejestruje się pacjentów za pośrednictwem e-maila lub przy użyciu mediów społecznościowych typu facebook itp.
 1. Pacjent musi osobiście wypełnićformularz wywiadu podając swoje dane , w tym kontaktowe oraz wyrazić zgodę na  leczenie. Zgoda na udzielenie świadczenia musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu endodoncji, protetyki, chirurgii, periodontologii, ortodoncji a także przed zabiegiem wybielania zębów – może być wyrażona ustnie w obecności asystentki i przyjmuje się ,  że samo stawiennictwo oraz zajecie miejsca na fotelu stomatologicznym po wyjaśnieniu celu zabiegu oznacza zgodę na zabieg.   W każdej chwili pacjent może odmówic zgody na zabieg lub przerwać zabieg z wpisem do dokumentacji.

W przypadku osób niepełnoletnich – obowiązane sa do stawiennictwa z opiekunem prawnym.

Na  pierwsza wizytę pacjent zgłasza się 15 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej

 1. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia i kosztu.
 2. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Gabinetu Stomatologicznego Piotr Czyrski, skargi/zażalenia przyjmuje dr n. med .lek.stom Piotr Czyrski lub wskazana asystentka.

 

 1. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 21 dni.

 

VII. Organizacja i zadania  Gabinetu Stomatologicznego Piotr Czyrski

 1. Do głównych zadań należa:
  • badanie i porada lekarska,
  • działania diagnostyczne
  • udzielenie pierwszej pomocy doraźnej
  • profilaktyka stomatologiczna
  • świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej
  • świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
  • świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
  • świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
  • świadczenia z zakresu periodontologii
  • świadczenia z zakresu ortodoncji
  • prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. Gabinet Stomatologiczny Piotr Czyrski w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.
 2. Postępowanie z dokumentacją medyczną
 3. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 4. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
 • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji
 • .
 1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
 5. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
 6. Wysokość opłat:
  • kopia dokumentacji medycznej za 1 str – 2 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 20 zł
  • Sporządzenie opinii lekarskiej wg.odrębnego

 

 1. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
 1. Gabinet Stomatologiczny Piotr Czyrski nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ani żadnym innym ubezpieczycielem w związku z tym wszystkie zabiegi i usługi stomatologiczne są odpłatne w całośći. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny na stronie www.czyrski.pl   i  w gabinecie do wgladu.

 

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. Gabinetem Stomatologicznym Piotr Czyrski zarządza dr n. med. lek. stom Piotr Czyrski .

 

XIII. Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Piotr Czyrski pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia
  • wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia

 

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

 

 • przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetu Stomatologicznego Piotr Czyrski
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie  Placówki
 • przestrzeganie higieny osobistej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 1. Odwoływanie wizyt z należytym wyprzedzeniem (minimum 24 godziny przed planowaną wizytą lub dzień roboczy przed wizytą)Asystentka ma prawo potwierdzić telefonicznie czy pacjent stawi sie na umówioną wizytę. Brak odwołania wizyty, brak możliwości kontaktu z pacjentem po trzykrotnej próbie kontaktu ze strony gabinetu bedzie traktowane jako odwołanie wizyty. W przypadku, gdy pacjent/ka nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent/ka. W przypadku planowanej dłuższej wizyty Gabinet Stomatologiczny Piotr Czyrski ma prawo  pobrać zadatek szczególnie od osób , które wcześniej dwukrotnie nie odwołały wizyty.  Zadatek będzie wliczany do wizyty, na której dane leczenie będzie prowadzone. W przypadku niezgłoszenia się na zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu, zadatek przepada. Kwota zadatku na wizyty zaplanowane na 1h i dłuższe: 100 (sto)zł za każdą zaplanowaną godzinę
 2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Nie ma prawa wymuszać ustąpienia miejsca przez innego pacjenta będącego w trakcie zabiegu jeśli nie ma zagrożenia życia. W razie konieczności decyduje lekarz. W przypadku nieuzasadnionego wymuszania zabiegu nastąpi odmowa wykonania zabiegu.
 3. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach, zgodnie z aktualna wiedzą medyczną.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Osoba udzielająca pacjentowi świadczeń zdrowotnych kieruje się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 6. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 7. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 8. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Piotr Czyrski ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do dr n. med. lek stom Piotra Czyrskiego.
 9. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do dr n. med. lek stom Piotra Czyrskiego. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 10. Pacjenci agresywni, pod wpływem alkoholu i używek, kłócący sie, wyzywający asystentki, wymuszający nieakceptowalne działania nie będą przyjmowani , jak również mogą spodziewać się odmowy leczenia bądź odmowy kontynuacji leczenia  niezależnie od etapu leczenia z udokumentowaniem powodu odmowy. Jak również będą poproszeni o poszukanie innego lekarza.
 11. Specyfika zabiegu lekarskiego sprawia, że nie zawsze udaje się ściśle przestrzegać czasu wizyty, w związku z tym mogą pojawić się odstępstwa od terminarza wizyt – pacjent/ka ma prawo wtedy przełożyć wizytę na najbliższy wolny termin lub może zgodzić sie na oczekiwanie na swoją kolej do zabiegu. Nie akceptujemy kłótni i agresji na tym tle i przywołany zostanie punkt 12 rozdz. XIII tego regulaminu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala dr n. med. lek.stom. Piotr Czyrski
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w siedzibie gabinetu,  tekst umieszczony zostanie też  na stronie www.czyrski.pl
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów są do wglądu w siedzibie gabinetu.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku wraz z późniejszymi zmianami.